วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รูปถ่าย

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย
14 พฤษภาคม 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
15 พฤษภาคม 55
 l ประชุมครูและนักศึกษาฝึกสอน (ภาคเช้า)
        - เวรหน้าเสาธง
        - อาคารเรียนที่รับผิดชอบ
        - เวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
        - บ้านพัก
        - การแจกคูปองผู้ปกครอง
 l จัดหนังสือเรียนและแจกหนังสือเรียนให้นักเรียน
 l ประชุมครูและนักศึกษาฝึกสอน (ภาคบ่าย)
       - การเขียนแผนการสอน
       - ภาระงานอื่นๆ
 l รับตารางสอน
16 พฤษภาคม 55
 l ร่วมกิจกรรมแอโรบิคยามเช้า
 l ดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องนาฏศิลป์
17 พฤษภาคม 55
 l ประชุมหัวหน้าช่วงชั้นและนักศึกษาฝึกสอน เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการรับประทานอาหารกลางวัน
 l ทดสอบก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
18 พฤษภาคม 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ทดสอบก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนรายวิชาคณิตศาสตร์


ตารางสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านสระบัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ผู้สอนนางสาวนูรียะ หะยีตาเละ

วัน/เวลา
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
จันทร์


Math ป.4
พักเที่ยง
Math ป.5


อังคาร


Math ป.5
Math ป.4


พุธ


Math ป.4
Math ป.5


พฤหัสบดี

Math ป.5
ศุกร์
Math ป.4