วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการพันธุกรรมพืช


สัปดาห์ที่ 12

วันที่ 30-31 เดือนกรกฎาคม 2555
โรงเรียนปิด เนื่องจาก ทางโรงเรียนได้จัด "โครงการชุมชนประชาธิปไตย"

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 (เรียนครึ่งวัน)
1. รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
2. ควบคุมการเข้าแถวหน้าเสาธง นักเรียนชั้น ป.6
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.4
4. ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน ช่วงชั้นที่ 2


วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555
วันอาสาฬหบูชา


วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555 
วันเข้าพรรษา

ป้ายนิเทศ