วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คัดเลือกนักกีฬา
สัปดาห์ที่ 5


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย
11  มิถุนายน 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (10:30-11:30 น.)

l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (12:30-13:30 น.)

12  มิถุนายน 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l ควบคุมนักกีฬาวิ่ง ณ. สนามโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ช่วงเช้า)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (12:30-13:30 น.)
l ควบคุมการซ้อมขบวนพาเหรดและกองเชียร์ (ช่วงบ่าย)
13  มิถุนายน 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (10:30-11:30 น.)

l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (12:30-13:30 น.)

l ควบคุมการซ้อมขบวนพาเหรดและกองเชียร์ (ช่วงบ่าย)

14  มิถุนายน 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l ควบคุมนักกีฬาวิ่ง ณ. สนามโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ช่วงเช้า)
l ควบคุมการซ้อมขบวนพาเหรดและกองเชียร์ (ช่วงบ่าย)
15 มิถุนายน 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (08:30-09:30 น.)
 l ควบคุมการซ้อมขบวนพาเหรดและกองเชียร์ (ช่วงบ่าย)

สัปดาห์ที่ 4


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย
4  มิถุนายน 55

lวันหยุด เนื่องจากวันวิสาขบูชา

5  มิถุนายน 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (10:30-11:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (12:30-13:30 น.)
6  มิถุนายน 55
l ประชุมนักศึกษา กยศ.  ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7  มิถุนายน 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (09:30-10:30 น.)
 l คัดเลือกนักกีฬา (วิ่ง) รับผิดชอบ รุ่นอายุต่ำกว่า 6 ปี
8 มิถุนายน 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (08:30-09:30 น.)
 l ควบคุมนักกีฬา  (วิ่ง) รุ่นอายุต่ำกว่า 6 ปี

สัปดาห์ที่ 3


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย
28 พฤษภาคม 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (10:30-11:30 น.)
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (12:30-13:30 น.)
29 พฤษภาคม 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (10:30-11:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (12:30-13:30 น.)
30 พฤษภาคม 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l ร่วมกิจกรรมแอโรบิคยามเช้า
 l ดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องนาฏศิลป์
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (10:30-11:30 น.)
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (12:30-13:30 น.)
31 พฤษภาคม 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (09:30-10:30 น.)
 l เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยง รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
1 มิถุนายน 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (08:30-09:30 น.)
l เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยง รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

สัปดาห์ที่ 2


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤษภาคม 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (10:30-11:30 น.)
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (12:30-13:30 น.)
22 พฤษภาคม 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (10:30-11:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (12:30-13:30 น.)
23 พฤษภาคม 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l ร่วมกิจกรรมแอโรบิคยามเช้า
 l ดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องนาฏศิลป์
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (10:30-11:30 น.)
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (12:30-13:30 น.)
24 พฤษภาคม 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l ทดสอบก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (09:30-10:30 น.)
25 พฤษภาคม 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l ทดสอบก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (08:30-09:30 น.)