วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รูปถ่าย

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย
14 พฤษภาคม 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
15 พฤษภาคม 55
 l ประชุมครูและนักศึกษาฝึกสอน (ภาคเช้า)
        - เวรหน้าเสาธง
        - อาคารเรียนที่รับผิดชอบ
        - เวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
        - บ้านพัก
        - การแจกคูปองผู้ปกครอง
 l จัดหนังสือเรียนและแจกหนังสือเรียนให้นักเรียน
 l ประชุมครูและนักศึกษาฝึกสอน (ภาคบ่าย)
       - การเขียนแผนการสอน
       - ภาระงานอื่นๆ
 l รับตารางสอน
16 พฤษภาคม 55
 l ร่วมกิจกรรมแอโรบิคยามเช้า
 l ดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องนาฏศิลป์
17 พฤษภาคม 55
 l ประชุมหัวหน้าช่วงชั้นและนักศึกษาฝึกสอน เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการรับประทานอาหารกลางวัน
 l ทดสอบก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
18 พฤษภาคม 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ทดสอบก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1