วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 10


วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2555
1. รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
2. ควบคุมการเข้าแถวหน้าเสาธง นักเรียนชั้น ป.6
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.4
4. ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน ช่วงชั้นที่ 2
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.5
6. ซ้อมเชียร์

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2555

1. รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
2. ควบคุมการเข้าแถวหน้าเสาธง นักเรียนชั้น ป.6
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.4
4. ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน ช่วงชั้นที่ 2
5. ซ้อมเชียร์ (ซ้อมใหญ่)

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2555
เชียร์ กีฬาอำเภอ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 9วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย
9 กรกฎาคม 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1(08:30-09:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2(09:30-10:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(10:30-11:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(12:30-13:30 น.)
10 กรกฎาคม 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1(08:30-09:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2(09:30-10:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(10:30-11:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(12:30-13:30 น.)

11 กรกฎาคม 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1(08:30-09:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2(09:30-10:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(10:30-11:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(12:30-13:30 น.)
12 กรกฎาคม 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1(08:30-09:30 น.)

l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(09:30-10:30 น.)
13 กรกฎาคม 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(08:30-09:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2(09:30-10:30 น.)

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 8วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย
2 กรกฎาคม 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(10:30-11:30 น.)
l เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงเฉลิมฉลองหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย
l ควบคุมดูแลนักเรียนในการอบรมเรื่องยาเสพติดและจราจร
3 กรกฎาคม 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(10:30-11:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(12:30-13:30 น.)

4 กรกฎาคม 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(10:30-11:30 น.)
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(12:30-13:30 น.)
5 กรกฎาคม 55
l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(09:30-10:30 น.)
l ทดสอบการใช้ e-learning  ของโรงเรียน
6 กรกฎาคม 55
 l รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
 l ควบคุมนักเรียนแถวหน้าเสาธง โดยรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 l จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(08:30-09:30 น.)


วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 7


วันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 ซ้อมใหญ่ (กรีฑา,ขบวนพาเหรด,กองเชียร์)
วันที่่ 27-28 มิถุนายน 2555 แข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายท่าศาลา ณ.โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
วันที่   29 มิถุนายน 2555     ประชุมครูและนักศึกษา (สรุปการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย)

สัปดาห์ที่ 6

เนื่่องจากจะมีการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายท่าศาลา
จึงมีการซ้อมตลอดทั้งสัปดาห์ (ไม่มีการเรียนการสอน) ดังนี้
ช่วงเช้าซ้อมกรีฑา เวลา 08:00 - 11:00 น. ณ.สนามกีฬาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ช่วงบ่ายซ้อมขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เวลา 13:00 - 15:30 น. ณ.โรงเรียนบ้านสระบัว

กีฬาเครือข่าย

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2555